نتیجه نهایی

عملیات

پروپوزال

پایان نامه

اطلاعات شما

مقدمه

قسمت اول

فصل اول

یک مقدمه برای خود بنویسید

فرضیه یا سوال پژوهشی

قسمت دوم

فصل اول

پیشینه

قسمت سوم
(بصورت خلاصه)

فصل دوم
و
فصل اول

طرح پژوهش

قسمت چهارم

فصل سوم

روش پژوهش

قسمت پنجم

فصل سوم

روش تحلیل داده‌های آماری

قسمت ششم

فصل سوم
و
فصل چهارم