روش مورد پیش بینی برای تحلیل داده ها چیست؟

شما باید بر اساس متغیرهای تعریف شده، ابزارهای جمع‌آوری داده و دانش آماری خود، پیش‌بینی کنید که احتمالا از چه روش‌های آماری (یا در پژوهش‌های کیفی، از چه روش‌های تحلیل و کدگذاری) برای تحلیل داده‌های خود استفاده می‌کنید. عدم آینده نگری و پیش‌بینی در این زمینه این خطر را دارد که پس از جمع‌آوری داده‌ها متوجه شوید که تحلیل داده‌ها مطابق آنچه مد نظرتان بوده امکان پذیر نمی‌باشد. در صورت نیاز می‌توانید با اشتراک در سایت، از خدمت انتخاب آزمون آماری کمک بگیرید.

عملیات