روش پژوهش شما چیست؟

در این قسمت باید به توضیح و شرح شیوه‌های نمونه گیری، گردآوری داده و هرآنچه که در فرایند اجرای پژوهش مهم است اشاره کنید. اگر در حال اجرای پژوهش کمی هستید باید تبیین کنید که چگونه نمونه شما نماینده جامعه است. اگر به دنبال اجرای پژوهش کیفی هستید باید تبیین کنید که بر چه مبنایی مورد یا مواردی که انتخاب کرده‌اید احتمالا بینش مورد نیاز در مورد پدیده یا پدیده‌های مورد نظر شما را فراهم می‌آورند. همچنین در این قسمت به متغیرها، ابزارهای سنجش متغیرها، نحوه جمع‌آوری داده، اعتبار و پایایی ابزارها و مراحل اجرای کار خود اشاره کنید. در صورتی که پژوهش شما کیفی است، اشاره به موارد پیشین نیاز نخواهد بود.

عملیات