به مطالعه فرهنگ یک گروه باید بپردازم (قوم نگاری / ethnology)

هدف از تحقیق قوم نگاری مطالعه فرهنگ یک گروه است. به عبارت دیگر به وسیله این روش تحقیق، پژوهشگر به بررسی رفتار، زبان و باورهای افراد تشکیل دهنده گروه مورد مطالعه می‌پردازد. در اینجا منظور از فرهنگ تمام جنبه‌هایی است که با رفتار و باورها سروکار دارد. لذا از طریق قوم نگاری، پژوهشگر می‌تواند به این امر پی برد که هر یک از افراد گروه مورد مطالعه «چگونه می‌اندیشد، ارتباط برقرار می‌کند و معانی را به چیزها نسبت می‌دهد». بنابراین در مطالعه قوم نگاری با توجه به هدف تحقیق درباره جنبه‌هایی از قبیل زبان، شعائر، نمادها، رفتارهای اقتصادی، سیاسی، مراحل زندگی، کنش‌های اجتماعی و نحوه ارتباطات داده‌های کیفی گردآوری می‌شود. سپس بر اساس داده‌های گردآوری شده، الگوواره‌های رفتاری ناشی از فرهنگ مشترک گروه شناسایی می‌شود.