به بررسی یک مورد یا شرکت کننده خاص از جنبه‌های بیشمار و عمیق باید بپردازم (مطالعه موردی / case study)

در صورتی که پژوهشگر درباره یک «مورد« از جنبه‌های بی‌شمار به بررسی بپردازد از روش مطالعه موردی استفاده می‌کند. بررسی «مورد» می‌تواند از نظر زمانی و مکانی محدود شود. لذا «مورد» می‌تواند یک «واحد» یا «سیستم» با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد. هدف کلی در هر مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد مورد بررسی و تفسیر مشاهده‌ها از دیدگاه کل‌نگر است. لذا مطالعه موردی معمولا در زمره روش‌های کیفی دسته بندی می‌شود. زیرا این روش با تاکید بر فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام می‌شود. به عبارت دیگر انجام مطالعه موردی جنبه مطالعه اکتشافی دارد نه تاییدی.

در فعالیت‌های آموزشی، مطالعه موردی را می‌توان برای دو منظور مورد استفاده قرار داد: (الف) برای آموزش کاربردی، (ب) مطالعه عمقی یک مورد. برای مثال، به منظور آموزش‌های کاربردی در مدیریت یا آموزش حرفه‌ای پزشکی می‌توان «یک مورد» را انتخاب کرد و به عنوان مطالعه موردی مواد آموزشی را چنان تهیه کرد که در آموزش کاربردی برای شرکت کنندگان در برنامه‌های آموزشی عملی «مورد» از جهات مختلف بررسی شود. اما انجام مطالعه موردی برای درک عمقی «مورد» مستلزم گردآوری داده‌ها از منابع چندگانه و تفصیلی برای به دست آوردن تصویری عمقی از «مورد» است.