می‌خواهم با توصیف زندگی چند نفر و روایت آن به تجربه زندگی آنها معنا بدهم (زندگینامه نویسی/ زیست نگاری / biography)

زیست نگاری، تاریخچه نگاری، تاریخ شفاهی و تحقیق روایتی نام‌هایی است که همگی بر این نوع تحقیق اطلاق می‌شود. این روش تحقیق، که در اینجا از آن به نام زیست نگاری یاد می‌شود، یک طرح تحقیق کیفی است. هدف پژوهشگری که این طرح تحقیق را به کار می‌برد توصیف زندگی افراد می‌باشد. به وسیله روش تحقیق زیست نگاری می‌توان تجربه‌های یک (یا چند) نفر را به صورت حکایت گونه گردآوری کرد و به شیوه روایتی گزارش تحقیق را تدوین نمود. این روش در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران در نظام‌های آموزشی قرار گرفته است. در این روش، پژوهشگر سعی بر آن دارد که با تمرکز بر تجربه‌های کسب شده در زندگی یک فرد و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و دستیابی به گزارش‌های مرتبط، به این امر پی ببرد که تجربه‌های کسب شده در زندگی فرد چه معنایی داشته است.