مداخله فوری در مقیاس کوچک، حل مشکل و گزارش آن صرف نظر از روابط علی، همبستگی یا تعمیم یافته‌ها به موقعیت‌های دیگر به کمک داده‌های کمی (اقدام پژوهی)

اقدام پژوهی به منظور توسعه و گسترش مهارت‌ها و رویکردهای جدید و حل مسئله با ساتفاده از کاربرد مستقیم روش‌ها و مهارت‌ها در مراکز آموزشی یا محیط‌های واقعی و شغلی صورت می‌گیرد. این روش به صورت عملی و مستقیم در شرایطی واقعی به کار برده می‌شود و به کمک آن می‌توان چارچوبی برای حل مسائل و گسترش و توسعه مهارت‌های جدید فراهم آورد. روش مورد بحث از انعطاف پذیری و قابلیت انطباق بالایی برخوردار است: هدف این پژوهش عمدتا یک موقعیت خاص است و در آن کنترل اندکی بر متغیرهای مستقل اعمال می‌شود.

این نوع پژوهش به صورت کلی از دو فعالیت جداگانه تشکیل می‌شود که هر کدام دارای ایدئولوژی و روش خاص خود است: یکی عمل و دیگری پژوهش. این پژوهش غالبا به صورت گروهی انجام می‌شود، یعنی گروهی از پژوهشگران درباره یک موضوع تشریک مساعی نموده و هر کدام از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان ابزاری عمل می‌کنند (خودارزشیابی).

به طور کلی این روش در مقایسه با روش‌های دیگر پژوهشی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است، زیرا در این تحقیق مرکز توجه مسئله معینی است که هدف آن تاکید بیشتر بر آگاهی دقیق درباره یک موقعیت معین با هدف ویژه است.