بررسی نمونه در شرایط طبیعی یا تعمیم یافته‌های آزمایشی به دنیای بیرون (آزمایش میدانی)

صرف نظر از رشته و علمی که در آن حیطه فعال هستیم، اغلب هنگامی که صحبت از انجام آزمایش می‌شود ذهن افراد به سمت آزمایشگاه و فضایی مملو از شرکت کنندگان یا نمونه‌ها می‌رود. ولی روشن است که وجود یک آزمایشگاه مناسب و مجهز الزاما به یک آزمایش صحیح منجر نمی‌شود. یکی از مجموعه فعالیت‌هایی که موجب موفقیت بیشتر آزمایش می‌شود، آرایش تصادفی است. البته لازم به ذکر است که آرایش تصادفی مستلزم وجود آزمایشگاه نیست.

آزمایش میدانی عبارت است از انجام آزمایش در محیط طبیعی. علت رها کردن آزمایشگاه و انجام آزمایش در محیط طبیعی عبارتند از:

  1. افزایش توان آزمایش (زمانی که با کمبود در تعداد نمونه یا شرکت کنندگان مواجه هستیم)
  2. تعمیم نتایج به شرایط طبیعی تر
  3. تعمیم نتایج به گروه‌های مختلف مردم
  4. اطمینان از اینکه واکنش آزمودنی‌ها طبیعی است و رفتار آنها برای خشنودی آزمایشگر نیست

این نوع پژوهش محدودیت‌های خاص خود را هم به دنبال دارد از جمله اینکه به زمان و انرژی بیشتری احتیاج دارد و پژوهشگر بیش از دیگر انواع پژوهش با مسائل اخلاق پژوهشگری درگیر است.