بارش فکری و پیدا کردن سوال و موضوع

مهم‌ترین قدم پیش از هر کاری ایده‌پردازی است. یکی از روش‌های بسیار موفق در زمینه ایده‌پردازی بارش فکری می‌باشد. در بارش فکری فرد یا افراد به دور از هرگونه انتقاد یا قضاوت، از خلاقیت خود بهره می‌گیرند و ایده‌های خود را مطرح و یادداشت می‌کنند، هرچند که این ایده‌ها به نظر مسخره و غیر ممکن برسند. در این روش کمیت از اهمیت به سزایی برخوردار است و نباید محدودیتی در مورد تعداد ایده‌ها قائل شد. در این مرحله با خیال راحت تا جایی که می‌توانید ایده پردازی و روی برگه کاغذ یادداشت کنید، در مراحل بعدی ایده‌های شما را چکش کاری خواهیم کرد.

عملیات